Hướng dẫn đăng ký trực tuyến
  • BQT Cổng thông tin

    0439386693

  • Tư vấn viên 1

    0915060550

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU PHỐI QUỐC GIA VỀ BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI

Trích Chương II Quyết định số 3049/QĐ-BYT ban hành ngày 21/8/2013 về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người"

Điều 4. Chức năng

Trung tâm có chức năng tổ chức thực hiện việc điều phối về hiến, lấy và ghép mô, bộ phận cơ thể người giữa các ngân hàng mô và các cơ sở y tế trong phạm vi cả nước.

Điều 5. Nhiệm vụ

1. Quản lý và điều phối việc hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người

a) Tiếp nhận và xử lý thông tin về việc hiến, thay đổi hoặc huỷ bỏ việc hiến mô, bộ phận cơ thể người theo quy định tại Điều 12 và Điều 18 của Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác;

b) Tiếp nhận, lập danh sách người đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống, người chết não và ở người sau khi chết; Tiếp nhận, quản lý việc cấp thẻ và lập danh sách người hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống và ở người sau khi chết đã được cấp thẻ;

c) Lập và quản lý danh sách chờ ghép mô, bộ phận cơ thể người của quốc gia;

d) Lập và quản lý danh sách người có chỉ định ghép mô, bộ phận cơ thể người và người chờ ghép tiềm năng tại các cơ sở y tế;

đ) Quản lý các thông tin về sức khoẻ và các thông tin khác liên quan đến người hiến, người có chỉ định ghép mô, bộ phận cơ thể người và người được ghép mô, bộ phận cơ thể người;

e) Điều phối việc lấy, ghép, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển mô, bộ phận cơ thể người giữa các ngân hàng mô và các cơ sở y tế;

g) Tham gia kiểm tra, đánh giá và thẩm định các cơ sở y tế đủ điều kiện ghép mô, bộ phận cơ thể người trong cả nước;

h) Mã hóa và bảo mật thông tin về người hiến và người được ghép mô, bộ phận cơ thể người;

i) Đề xuất với Bộ Y tế về việc xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chuyên môn, quy trình, thủ tục, tổ chức ghép mô, bộ phận cơ thể người: Chuẩn bị người cho; chuẩn bị người nhận; chuẩn bị về nhân lực và kỹ thuật; theo dõi và chăm sóc sau ghép;

k) Lập danh sách thông báo cho các cơ sở y tế đã lấy bộ phận cơ thể của người hiến để tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người đã hiến khi còn sống hoặc cơ sở y tế khác theo đăng ký của người đã hiến;

l) Phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền lập hồ sơ và danh sách gửi cơ quan bảo hiểm y tế để cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người sống đã hiến bộ phận cơ thể người không tái sinh;

m) Đưa vào danh sách ưu tiên ghép mô, bộ phận cơ thể người khi có chỉ định ghép của cơ sở y tế và điều phối việc ghép theo thứ tự ưu tiên sau:

- Trẻ em;

- Trường hợp cấp cứu;

- Người đã hiến bộ phận cơ thể người khi có chỉ định ghép;

- Người có tên đầu tiên trong danh sách chờ ghép của Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người;

- Trường hợp nhiều người có cùng thông số sinh học với người hiến thì ưu tiên đối với người có tên trong danh sách chờ ghép của cơ sở y tế đã lấy bộ phận cơ thể của người hiến đó.

n) Lập hồ sơ trình Bộ Y tế tặng kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân cho người đã hiến bộ phận cơ thể ở người khi còn sống;

o) Lập hồ sơ trình Bộ Y tế truy tặng kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân cho người đã hiến bộ phận cơ thể ở người sau khi chết.

2. Đào tạo và nghiên cứu khoa học:

a) Tổ chức đào tạo chuyên đề chuyên sâu và chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ, viên chức ở các cơ sở y tế liên quan đến hoạt động điều phối về hiến, lấy và ghép mô, bộ phận cơ thể người;

b) Tổ chức giám sát, đánh giá, nghiên cứu việc sử dụng các thuốc điều trị trước, trong và sau ghép bảo đảm tính an toàn, hiệu quả trong sử dụng thuốc tại các cơ sở y tế, các trung tâm ghép mô, bộ phận cơ thể người và các ngân hàng mô;

c) Tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai các dự án liên quan đến hoạt động điều phối về hiến, lấy và ghép mô, bộ phận cơ thể người.

3. Truyền thông về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người:

a) Tổ chức tuyên truyền, vận động người hiến mô, bộ phận cơ thể người trong cả nước;

b) Xây dựng kế hoạch trình Lãnh đạo Bộ Y tế tổ chức chương trình phối hợp với các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế và đơn vị vũ trang nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp để thông tin, tuyên truyền về mục đích nhân đạo, ý nghĩa của việc hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người, chữa bệnh, giảng dạy, nghiên cứu khoa học trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại các đơn vị và mỗi địa phương;

c) Phối hợp với các cơ quan truyền thông trong việc tuyên truyền, vận động người hiến mô, bộ phận cơ thể người trong cả nước.

4. Quản lý đơn vị:

a) Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Trung tâm, quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, tiền lương, tài chính, tài sản và các trang thiết bị của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

b) Xây dựng và triển khai thực hiện quy chế hoạt động của Trung tâm và thực hiện quy chế dân chủ theo quy định của pháp luật;

c) Triển khai và mở rộng các dịch vụ khoa học kỹ thuật, các dự án hợp tác trong nước và quốc tế để hỗ trợ hoạt động chuyên môn, tăng nguồn kinh phí và cải thiện đời sống cán bộ, viên chức của Trung tâm;

d) Thực hiện chủ trương xã hội hóa ngành y tế của Đảng và Nhà nước; huy động nguồn vốn trong xã hội nhằm đầu tư, xây dựng và nâng cấp Trung tâm đúng quy định của pháp luật.

5. Hợp tác quốc tế:

a) Trung tâm chủ động thiết lập các mối quan hệ hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế, với các cơ sở khoa học nước ngoài để tăng cường năng lực quản lý, điều phối, truyền thông, cung cấp trang thiết bị, đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi thông tin, kinh nghiệm khoa học và chuyển giao công nghệ;

b) Trung tâm xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án đầu tư liên doanh, liên kết với các nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ theo quy định của pháp luật để phát triển của Trung tâm;

c) Hợp tác quốc tế trong việc điều phối lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người theo Luật quốc tế, quy định của pháp luật nước ngoài liên quan và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam;

d) Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo các chương trình hợp tác quốc tế với Trung tâm; cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu, công tác ở nước ngoài; mời các chuyên gia, học viên nước ngoài đến nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm, học tập tại Trung tâm theo quy định của pháp luật hoặc phân cấp của Bộ Y tế;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác khác theo sự phân công, chỉ đạo của Bộ Y tế.

Điều 6. Quyền hạn và nghĩa vụ của Trung tâm

1. Quyền hạn:

a) Trung tâm được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo sự phân cấp của Bộ Y tế, chịu trách nhiệm trước Bộ Y tế và trước pháp luật về hoạt động của mình;

b) Trung tâm được quyền yêu cầu các cơ sở y tế, các trung tâm ghép mô, bộ phận cơ thể người và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan cung cấp toàn bộ các thông tin, thông số liên quan đến người đăng ký hiến, người trong danh sách chờ ghép và chờ ghép tiềm năng để tích hợp, quản lý chung thống nhất thông tin về người ghép, người hiến trong danh sách chờ ghép quốc gia tại Trung tâm;

c) Trung tâm được quyền đưa ra các kết luận làm cơ sở pháp lý cho việc điều phối lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người tại các ngân hàng mô và cơ sở y tế và đưa ra những kết luận khoa học về chuyên môn làm cơ sở pháp lý cho các cơ quan chức năng xem xét, xử lý và ứng dụng vào thực tiễn;

d) Được thực hiện các dịch vụ tư vấn, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ và các dịch vụ điều phối khác nhau theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân. Tổ chức các hội thảo khoa học, tổ chức các khóa đào tạo về chuyên môn phát triển Trung tâm;

đ) Được thu phí tư vấn và các loại phí dịch vụ khác theo đúng các quy định của pháp luật. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động điều phối, hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác;

e) Được mời các chuyên gia, cán bộ khoa học thuộc các cơ sở y tế, các cơ quan truyền thông, pháp luật và các cơ quan chức năng khác làm cộng tác viên của Trung tâm hoặc tới giảng dạy, đào tạo, chuyển giao công nghệ theo các quy định của pháp luật;

g) Xuất bản và phát hành tập san, tạp chí và các ấn phẩm khoa học, tài liệu phục vụ cho hoạt động truyền thông, điều phối lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người, đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của Trung tâm:

a) Trung tâm hoạt động theo quy chế, quy định và chức năng, nhiệm vụ được giao;

b) Ghi chép sổ sách kế toán và quyết toán, lưu giữ các hóa đơn, chứng từ và lập báo cáo tài chính trung thực, chính xác theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

c) Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an  toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Điều 7. Đối tượng phục vụ của Trung tâm

1. Người đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống, người sống trước khi chết não và ở người sống sau khi chết.

2. Người có chỉ định ghép mô, bộ phận cơ thể người và người được ghép mô, bộ phận cơ thể người.

3. Thân nhân người đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống, người sống trước khi chết não và ở người sống sau khi chết.

4. Đối tượng đến học tập, công tác, nghiên cứu khoa học và các đối tượng khác đến làm việc theo quy định của pháp luật.